Partners

https://www.metacentrum.cz/
https://www.ics.muni.cz/
https://www.cerit-sc.cz/
https://www.elixir-europe.org/
https://c4e.cz/
https://www.kypo.cz/
https://www.eosc-hub.eu/
https://www.egi.eu/
http://www.recetox.muni.cz/
https://panosc-eu.github.io/